Vedtægter

Printvenlig fil

§ 1. Afdelingens navn er EDR Skanderborg afdeling.

§ 2. Afdelingens formål er:
– at samle amatørradiointeresserede.
– at virke for amatørradioens udvikling
– at arbejde for en forbedring af radioamatørernes arbejdsvilkår.
– at støtte den enkelte radioamatør i bestræbelserne for at forbedre den tekniske kunnen, og
– at repræsentere radioamatørerne over for andre organisationer og over for myndighederne.
Afdelingen er uafhængig af partipolitik.

§ 3. Optagelse sker ved henvendelse til afdelingens bestyrelse.
Når kontingentet er registreret af kasseren, er medlemskabet gyldigt, og medlemmet har stemmeret. Alle medlemmer er valgbare efter 6 måneders medlemskab. Såfremt flere medlemmer tilhører samme husstand, og et af disse betaler fuldt kontingent, kan de øvrige optages som familiemedlemmer til et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

§ 4. Et medlem, der ved sin færden og optræden modvirker afdelingens formålsparagraf, kan af bestyrelsen ekskluderes uden forudgående varsel.
Medlemmet kan forlange eksklusionen taget op på den førstkommende generalforsamling.

§ 5. Der betales ved optagelse i afdelingen et indskud samt et årligt kontingent/familiekontigent.
Størrelsen af såvel indskud som kontingent/familiekontingent fastsættes af generalforsamlingen.
Såfremt kontingentet ikke er indbetalt senest 2 måneder efter den fastsatte termin, slettes vedkommende af medlemslisten og må betale nyt indskud for optagelse i afdelingen.

§ 6. Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Formanden vælges separat.
De øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig med næstformand, kasserer, sekretær og menigt bestyrelsesmedlem.

Foreningen tegnes af formanden, dog økonomisk af kassereren.
Dispositioner ud over den daglige drift kræver dog underskrift af både formand og kasserer.
Klubbens postadresse er formandens.
Bestyrelsens medlemmer skal alle være medlem af EDR og formanden skal have certifikat.
Bestyrelsen vælges på de ordinære generalforsamlinger for en periode af 2 år.
Genvalg kan finde sted.
Valg til bestyrelsen kan foregå skriftligt, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 7. Hvis der i forbindelse med afstemning i bestyrelsen opstår stemmelighed, vil formandens stemme/indstilling være afgørende.

§ 8. Generalforsamlingen afholdes hvert år i månederne februar eller marts med følgende dagsorden:

Lige årstal:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3.
a: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til efterretning.
b: Kassereren fremlægger et budget for det kommende år til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af formand.
6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Ulige årstal:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3.
a: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til efterretning.
b: Kassereren fremlægger et budget for det kommende år til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
6. Valg af en revisorsuppleant.
7. Eventuelt.

§ 9. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker ved opslag på OZ7SKB.DK og skriftligt pr. brev eller e-mail til medlemmerne mindst 14 dage før generalforsamlingen finder sted.
Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§10. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis flertallet af bestyrelsen eller mindst 20% af medlemmerne skriftlig anmoder herom.
Afholdelsen sker senest en måned efter begæringen. Indvarslingen skal ske mindst 8 dage før den ekstraordinære generalforsamling.

§11. Afdelingens opløsning kan kun ske på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Samtidig skal der træffes bestemmelse angående afdelingens aktiver og passiver.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 12. sep. 1990.

Ændret § 5 og § 8 den 18. feb. 1993.

Ændret § 3 den 4. marts 1999.

Ændret § 6 den 22. marts 2012

Ændret §§ 8, 9 og 11 den 17. marts 2016